Pro více informací v češtině klikněte na odkaz v levém menu "Informace v češtině"

For information in English click on the link of the left menu "Information in English"

 

KONFLIKTY, STAV A VÝVOJ POPULACÍ BOBRA EVROPSKÉHO V ČR

Projekt financovaný z prostředků EHP fondů 2009–2014 a MŽP

PROJEKT BYL PO SPLNĚNÍ VŠECH STANOVENÝCH CÍLŮ UKONČEN 31. 10. 2016

 
 

CONFLICTS, CURRENT STATE AND POPULATION DEVELOPMENT OF EURASIAN BEAVER IN THE CZECH REPUBLIC

The project funded by EEA Grants 2009-2014 and Ministry of the Environment of the Czech Republic

 

THE PROJECT WAS FINISHED 31. 10. 2016  AFTER COMPLIANCE WITH ALL OF OBJECTIVES.

 

 

Název projektu / Project title

Tvorba metodické příručky předcházení a řešení bobřích konfliktů a definice stavu a odhad vývoje populací bobra evropského v ČR pro zvýšení efektivity jeho Programu péče. 

Creation of methodological manuals on preventing and resolving conflicts of beavers, definition of the current state, and estimation of development of the beaver population in the Czech Republic to increase effectiveness of its Management Programme. 

 

Cíle projektu / Project objectives

Realizace vybraných opatření (opatření 3.5.1 a 3.3.2  a část 3.3.1) schváleného Programu péče o bobra evropského (Castor fiber) v České republice (který je dostupný zde). 

Implementation of selected measures (measures 3.5.1 and 3.3.2, and section 3.3.1) of approved Management Programme for the Eurasian Beaver (Castor fiber) in the Czech Republic (which is available here).

 

Aktivity projektu / Projct activities

  1. Manuál řešení problematických situací vyvolaných bobry / Handbook on solving problematic situations caused by beavers
  2. Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL / Long-term monitoring of populations of the Eurasian beaver in SCIs 
  3. Mapování výskytu druhu v ČR (v rámci projektu řešena jen oblast Šumavy / Mapping the occurrence of the species in the Czech Republic (within the project only the area of the Šumava Forest is dealt)

 

Cílem Malého grantového schématu (MGS) financovaného z EHP fondů 2009-2014 (program CZ02) je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů. 

The aim of the Small Grant Scheme (SGS), funded by the EEA Grants 2009-2014 (Programme CZ02), is to limit the loss of biodiversity through activities focused on the implementation of action and management programmes and also to update and create new programmes for specially protected species, including the preparation of technical documents which allow to decide on further steps to protect the selected species of plants and animals.

 

     
Vedoucí týmu / team leader
   Ing. Aleš Vorel, Ph.D. 1
Projektový manažer / Project manager
   Ing. Jana Kortanová 1
Realizační týmy jednotlivých aktivit / team realizing activities
aktivita 1 / activity 1 aktivita 2 / activity 2 aktivita 3 / activity 3

Ing. Jana Korbelová 1

Ing. Kamila Šimůnková 1

Ing. Jan Mokrý 3

Ing. Aleš Vorel, Ph.D.1

Ing. Milič Solský, Ph.D. 1

Ing. Kamila Šimůnková 1

Doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál 2

Ing. Aleš Vorel, Ph.D. 1

Ing. Milič Solský, Ph.D. 1

Ing. Petr Koudelka, Ph.D. 2

Ing. Jana Korbelová 1

Ing. Aleš Vorel, Ph.D. 1

RNDr. Jitka Uhlíková 4

studenti ČZU v Praze

Ing. Jana Korbelová 1

 

 

studenti ČZU v Praze

1 ČZU v Praze, 2 ČVUT v Praze, 3 NP Šumava, 4 AOPK ČR

 

Mládě bobra okusující vrbovou větvičku / A baby beaver nibbling a willow twig (J. Korbel)